SHUTING QIU
‘I AM ROOTED, BUT I FLOW’

SHUTING QIU
‘I AM ROOTED, BUT I FLOW’

© Antwerp Fashion Department – Photo: Catwalkpictures.com