DAN YAO JIANG
‘DREAM KILLER’

DAN YAO JIANG
‘DREAM KILLER’

© Antwerp Fashion Department – Photo: Catwalkpictures.com